skip to Main Content
0883-374-189 admin@igmbg.org
Институтът по обща медицина (ИОМ) е неправителствена организация, чиято цел е повишаване на знанието в областта на общата медицина.
ИОМ осъществява дейността си чрез:
  • провеждането на проучвания в областта на общественото здраве
  • събиране и анализ на медицински данни
  • преглед на актуалното състояние по различни здравни и медицински теми
  • подпомагане и повишаване на теоретичната и практическа подготовка на медици, медицински сестри и администртивния персонал, ангажиран в предоставянето на медицинска грижа
  • повишаване на здравната грамотност на българските граждани.
В дейността си ИОМ си сътрудничи с правителствени и неправителствени организации, организира публични събития, провежда информационни кампании в електронна среда, публикува материали насочени към широката общественост и здравните специалисти, медицински сестри и административен персонал.
Back To Top
Back To Top